gukovfamily

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ на английском языке - 2

Подвижные игры + АНГЛИЙСКИЙ

СЧИТАЛКИ для выбора водящего

https://lingvakids.ru/podvizhnye-igry-na-anglijskom-action-games/

ЛИТЕРАТУРА

http://www.petrova.21416s01.edusite.ru/p20aa1.html

http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/statya-ispolzovanie-igrovykh-i-informatsionno-kommunikatsionnykh-t

http://www.bilingual.ru/goods/games/game_11.html

http://teacher.uz/tag/happy-english/

www.englishforkids.ru/

http://mamrabota.ru/anglijskij-dlya-detej/podvizhnye-igry-na-anglijskom-dlya-detej.html- http://english4kids.russianblogger.ru/category/english_games/online-english-kid-games

http://www.teremoc.ru/game/english.htm

http://englishon-line.ru/igri.html

http://teachkids.ru/proiznoshenie-angliiskix-slov-dlya-detey/

Это с сайта https://infourok.ru/podvizhnie-igri-angliyskiy-3544552.html

Error

default userpic

Your reply will be screened

When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.